Data

No Nama Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pendidikan Media Nomor Anggota Status Anggota Nomor Kompetensi Terdaftar Berlaku Status Media Provinsi Agama Kode
211 RINTO WICAKSONO 09/13/1980 L SARJANA TABLOID OTOTRACK 11.00.16320.13B B 03/08/2013 09/13/2019 WARTAWAN CETAK JAWA TENGAH ISLAM 1113
212 M. PRIANTO 04/22/1986 L SARJANA CAKRA SEMARANG TV 11.00.16319.13B B 03/08/2013 04/22/2019 REDAKTUR ELEKTRONIK JAWA TENGAH ISLAM 1113
213 M. CHAMIM RIFA'I, S.Ip. 06/17/1961 L STRATA 2 PANJINASIONAL.COM 11.00.14268.09B B 10/16/2009 06/17/2019 WARTAWAN SIBER JAWA TENGAH ISLAM 1109
214 AGOES DHEWA 08/10/1962 L SARJANA TABLOID BERITA KITA 11.00.16301.13B B 03/08/2013 08/10/2019 REDAKTUR CETAK JAWA TENGAH ISLAM 1113
215 NARJO USMAN 08/04/1986 L SMTA SKH POSKO MALUT 29.00.15121.11B B 01/19/2011 08/04/2019 REDAKTUR CETAK MALUKU UTARA ISLAM 2911
216 M. KASMAN SINAY 05/07/1978 L SARJANA SKH POSKO MALUT 29.00.14363.09B B 07/18/2009 05/07/2019 WARTAWAN CETAK MALUKU UTARA ISLAM 2909
217 ABDUL FATAH 04/12/1979 L SARJANA LKBN ANTARA 29.00.12834.06B B KOMPETEN UTAMA 03/08/2006 04/12/2019 WARTAWAN CETAK MALUKU UTARA ISLAM 2906
218 AROBY KELIREY 04/25/1988 L SARJANA SKH SEPUTAR MALUT 29.00.15146.11B B 3028-PWI/WDA/DP/VI/2012/25/04/88 01/15/2011 04/25/2019 WARTAWAN CETAK MALUKU UTARA ISLAM 2911
219 DARWIS UBRUSUN 12/21/1961 L SARJANA MUDA SKH SEPUTAR MALUT 29.00.12832.06B B 3022-PWI/WDYA/DP/VI/2012/21/12/61 08/18/2006 12/21/2019 WARTAWAN CETAK MALUKU UTARA ISLAM 2906
220 SAMIN HAMUDU, SH. 08/18/1964 L SARJANA HUKUM RRI 29.00.10273.01B B 3018-PWI/WDYA/DP/VI/2012/18/08/64 09/12/2001 08/18/2019 WARTAWAN ELEKTRONIK MALUKU UTARA ISLAM 2901
221 Drs. ABDURRAHIM CH MAKUL 08/17/1962 L SARJANA RRI 29.00.13914.09B B 10/08/2009 08/17/2019 WARTAWAN ELEKTRONIK MALUKU UTARA ISLAM 2909
222 BURHAN ISMAIL 12/05/1976 L SARJANA SKH POSKO MALUT 29.00.13023.06B B 03/07/2006 12/05/2019 PEMUM CETAK MALUKU UTARA ISLAM 2906
223 SAHRIL SIRADJU 03/27/1973 L SARJANA SKH FAJAR MALUT 29.00.10214.01B B 11/17/2001 03/27/2019 WARTAWAN CETAK MALUKU UTARA ISLAM 2901
224 SYAFRUDIN H. GANDA, SH. 08/18/1965 L SARJANA HUKUM ANTV 29.00.13021.06B B KOMPETEN UTAMA 03/07/2006 08/18/2019 WARTAWAN ELEKTRONIK MALUKU UTARA ISLAM 2906
225 FAJARUDIN LIMAU, SH. 06/06/1973 L SARJANA HUKUM RADIO ISTANA FM 29.00.13020.06B B 03/07/2006 06/06/2019 WARTAWAN ELEKTRONIK MALUKU UTARA ISLAM 2906
226 INRICO B PATTIPEILUHU, SH. 05/21/1971 L SARJANA HUKUM RADIO ISTANA FM 29.00.13018.06B B 3006-PWI/WU/DP/VI/2012/21/05/71 03/07/2006 05/21/2019 PEMRED ELEKTRONIK MALUKU UTARA PROTESTAN 2906
227 AWAT HALIM 07/09/1983 L SARJANA SKH MALUT POST 29.00.15119.11B B KOMPETEN UTAMA 02/25/2011 07/09/2019 REDAKTUR PELAKSANA CETAK MALUKU UTARA ISLAM 2911
228 ERWIN SYAM, S.Kom. 04/12/1982 L SARJANA KOMUNIKASI SKH MALUT POST 29.00.15107.11B B KOMPETEN MADYA 03/24/2011 04/12/2019 REDAKTUR CETAK MALUKU UTARA ISLAM 2911
229 IDHAM K. ANDILI 12/12/1975 L SMTA SKH MALUT POST 29.00.16607.13B B 3021-PWI/WDA/DP/VI/2012/12/12/75 10/21/2013 12/12/2019 REDAKTUR CETAK MALUKU UTARA ISLAM 2913
230 FAHRUL MARSAOLY 06/15/1986 L SARJANA SKH MALUT POST 29.00.15159.11B B 3024-PWI/WDA/DP/VI/2012/15/06/86 12/09/2011 06/15/2019 WARTAWAN CETAK MALUKU UTARA ISLAM 2911
231 KIRWANTO, SH. 05/25/1963 L SARJANA HUKUM TVRI 02.00.16775.13B B 03/28/2013 05/25/2019 WARTAWAN ELEKTRONIK SUMATERA UTARA ISLAM 0213
232 TAVIMIARDI, S.Sos. 12/01/1964 L SARJANA SOSIAL TVRI 02.00.16774.13B B 03/28/2013 12/01/2019 WARTAWAN ELEKTRONIK SUMATERA UTARA ISLAM 0213
233 IRWAN SURBAKTI, SE. 04/06/1977 L SARJANA EKONOMI SKM SUARA NASIONAL 02.00.16779.13B B 03/28/2013 04/06/2019 WARTAWAN CETAK SUMATERA UTARA ISLAM 0213
234 SUKARDI F. BAKARA, S.Sos. 01/24/1973 L SARJANA SOSIAL HARIAN SINAR INDONESIA BARU 02.00.16762.13B B 6377-PWI/WDa/DP/X/2013/24/01/73 03/28/2013 01/24/2020 WARTAWAN CETAK SUMATERA UTARA PROTESTAN 0213
235 SARLIMAN MANURUNG, SH. 07/16/1966 L SARJANA HUKUM HARIAN SINAR INDONESIA BARU 02.00.16761.13B B 8937-PWI/WDa/DP/VIII/2015/16/07/66 03/28/2013 07/16/2019 WARTAWAN CETAK SUMATERA UTARA PROTESTAN 0213
236 AHMAD SUHAIMI, SE. 08/30/1968 L SARJANA EKONOMI HARIAN REALITAS 02.00.16753.13B B 4477/PWI/WDa/DP/IV/2013/30/08/68 03/28/2013 08/30/2019 WARTAWAN CETAK SUMATERA UTARA ISLAM 0213
237 ALI YUSTONO 09/27/1971 L SARJANA HARIAN MEDAN BISNIS 02.00.16741.13B B 4444/PWI/WDa/DP/IV/2013/27/09/71 03/28/2013 09/27/2019 WARTAWAN CETAK SUMATERA UTARA ISLAM 0213
238 AGUS SIGIT CAHYANA 03/19/1981 L SARJANA KRJOGJA.COM 13.00.16618.13B B 02/15/2013 03/19/2019 REDAKTUR SIBER YOGYAKARTA ISLAM 1313
239 ANTRI YUDIANSYAH 02/19/1987 L SARJANA SKH KEDAULATAN RAKYAT 13.00.15474.11B B 1809-PWI/WDA/DP/III/2012/19/02/87 03/03/2011 02/19/2019 WARTAWAN CETAK YOGYAKARTA ISLAM 1311
240 GIGIH M. HANAFI 03/29/1980 L SARJANA HARIAN JOGJA 13.00.15467.11B B 1812-PWI/WDA/DP/III/2012/29/03/80 09/02/2011 03/29/2019 WARTAWAN CETAK YOGYAKARTA ISLAM 1311

Pages